บรรยายให้ความรู้ เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ แบบครบวงจร การทำน้ำหมักจุลินทรีย ์ชีวภาพให้กับอสม.ทสม.และเจ้าหน้าที่ตำบลกุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี รายละเอียด
เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง "ตำบลห้วยยาง:ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ป่าดงสาละเมิน" ในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ณ อบต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี รายละเอียด
พิธีเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ "สานสายใยชุมชนนาเยียรวมใจรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี รายละเอียด
การประชุมแนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชนดงสาละเมิน และการ
พัฒนาป่าชุมชนดงสาละเมินเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รายละเอียด
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
จากสารเคมีและการลักลอบทิ้งกากของเสีย
รายละเอียด
คณะกรรมการตรวจประเมินผลสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้า
รายละเอียด
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
รายละเอียด
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เยี่ยมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  ได้เดินทางมาเยี่ยม
รายละเอียด
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
นายเฉลียว  ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
รายละเอียด
พิธีสู่ขวัญกบนาสู่เขตอภัยทานจำศีล  นายเฉลียว  ลีสง่า   
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาที่ 12 อุบลราชธานี  
เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพิธีสู่ขวัญ
รายละเอียด
โครงการหน่วยงานใสสะอาด  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  
จัดนิทรรศการสัปดาห์รณรงค์หน่วยงานใสสะอาด
รายละเอียด
การจัดการระบบประปาหมู่บ้านและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น 
นายเฉลียว  ลีสง่า  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12  อุบลราชธานี  
เข้าร่วมเป็นวิทยากร
รายละเอียด
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน  โรงสีข้าวบริษัทบัวสมหมาย  
โรงไฟฟ้าชีวมวลบัวสมหมายผลิตไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าชีวมวลบริษัทร้อยเอ็ดกรีน
รายละเอียด
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด
เทศบาลตำบลพนมไพร  ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  นำโดยนายประเดิม  ภาคแก้ว  
ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน
รายละเอียด
เทศบาลตำบลบัวงาม  ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  นำโดยนายประเดิม  ภาคแก้ว
 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
รายละเอียด
เทศบาลนครอุบลราชธานี คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 12 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
รายละเอียด
ชุมชนบ้านหนองผักตบ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  นำโดยนายประเดิม  ภาคแก้ว 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ   เป็นวิทยากรบรรยาย
รายละเอียด
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

รายละเอียด

นิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2555 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
เทศบาลตำบลพนา นายเฉลียว  ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
 ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายเฉลียว  ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  
ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียด
ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
นำโดยนายประเดิม  ภาคแก้ว   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร

รายละเอียด

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
 รายละเอียด

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี (นายเฉลียว ลีสง่า) ร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากลานมัน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 รายละเอียด

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)
ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

 รายละเอียด

การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อนจากโรงงานทำลูกชื้นตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 รายละเอียด

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม นำโดยท่าน  อาจารย์ประเดิม  ภาคแก้ว  และคณะ
เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นพี่เลี้ยงชุมชนวัดสารพัฒ นึก ในการต้อนรับการศึกษาดูงานจาก

 รายละเอียด

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม นำโดยท่าน   อาจารย์ประเดิม  ภาคแก้ว และคณะ
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะและเทคนิคการจัดตั้ง
 รายละเอียด
วันฉัตรมงคล  นายเฉลียว  ลีสง่า  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
 พร้อมด้วย ข้าราชการ สสภ.12 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ
 รายละเอียด
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณี การเผาขยะและถ่าน  หมู่ 10 บ้านขามลุ่ม
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
 รายละเอียด
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน   ดร.สายสมร ลำลอง  และนางดวงดาว สัตยากุล
อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์
 รายละเอียด
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เข้าร่วม
ประชุมประจำเดือน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
รายละเอียด
การให้ข้อเสนอแนะและความรู้ทางวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการขยะมูลฝอย
รายละเอียด
สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเครือข่ายชุมชนปลอดขยะฯ
ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม   โดยนายประเดิมภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชำนาญการพิเศ
รายละเอียด
การเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
รายละเอียด
พิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี
รายละเอียด
วิทยากรบรรยายความรู้ "การจัดการสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
นายองอาจ พิมสาร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และคณะเข้าร่วม
รายละเอียด
การประชุม   แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย จากชุมชน พ.ศ. 2555
รายละเอียด
พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลียว  ลีสง่า
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี พร้อมด้วย
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท
ี่ รายละเอียด
วันสงกรานต์  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
อุบลราชธานี เข้าร่วมรดน้ำขอพร
รายละเอียด
การบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในวันพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพ  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตน
ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
รายละเอียด
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงค
รายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ลำมูลน้อย
รายละเอียด
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระมหาเจษฎาราชเจ้า  
และวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี 2555
รายละเอียด
โรงเรียนชุนชนนาเยีย กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี นำโดยนายประเดิม  ภาคแก้ว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย
เพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม
"สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม"

สมัชชาปฏิรูประดับจังหวัดอุบลราชธาน
รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อสถานบริการสาธารณสุข
ประจำปี 2555  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ได
้เข้าร่วมอบรมและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ
รายละเอียด
การให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น จังหวักร้อยเอ็ด  วันที่ 9 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
เฝ้าระวังและ
รายละเอียด
การให้คำปรึกษาแนะนำวิชการในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด
การติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม   จังหวัดร้อยเอ็ด  
วันที่ 5 มีนาคม 2555  เวลา 9.30 น.   เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
รายละเอียด
ชุมชนบ้านโพธิ์ใหญ่(ห้วยตองแวด) คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12  
นำโดยนายประเดิม   ภาคแก้ว  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร
บรรยายเรื่อง
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
 นำโดยนายประเดิม   ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่องการรักษา
รายละเอียด
โรงเรียนนารีย์นิรมล  กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12  
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง  การรักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะแบบครวงจร
รายละเอียด
"โรงเรียนบ้านสัมพันธ์รัก" ครั้ง 17 กลุ่มงานส่งเสริม และเผยแพร่ นำโดยนายประเดิม  ภาคแก้ว   
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธาน
 รายละเอียด
การประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปี  2554 กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่
นำโดยนายประเดิม  ภาคแก้ว  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธาน
 รายละเอียด
วิทยากรอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่นำโดยนายประเดิม ภาคแก้ว  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
 รายละเอียด
" รับมือภัยพิบัติ จัดการสุขภาวะ "  นายเฉลียว  ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
อุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทน กลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชา
 รายละเอียด
การประเมินโรงเรียน Eco School Award เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ฯ
นำโดยนายประเดิม   ภาคแก้ว  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธาน
  รายละเอียด
วันสถาปนากองลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ  3  ป  
รายละเอียด

วิทยากรพิเศษบรรยาย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง  การจัดการขยะแบบครบวงจร
และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
  รายละเอียด
กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  วันที่ 20 มกราคม  2555ได้ให้บริการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด
การให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ
รายละเอียด
การเข้าร่วมพิธีถวายสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี
นายเฉลียว   ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 พร้อมด้วยข้าราชการ
รายละเอียด
การติดตามตรวจสอบ  เรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดร้อยเอ็ด
กรณีประชาชนด้รับคาวมเดือดร้อนจากการเผาขยะบริเวณตลาดพรรณรวี
รายละเอียด
การติดตามตรวจสอบ  เรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดร้อยเอ็ด
กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเน่าเสียของปั๊มน้ำมัน ปตท.
เปาการปิโตรเลียม
รายละเอียด
การให้คำแนะนำวิชาการในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดยโสธร
รายละเอียด
การกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานกลไกการพัฒนาที่สะอาด ( Basic  CDM )
รายละเอียด
การให้คำแนะนำวิชาการในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด
การให้คำแนะนำวิชาการในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด
คณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
นำโดย นายประเดิม  ภาคแก้ว    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ   ร่วมพิธีเปิด
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียด
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะแบบครบวงจรและการจัตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียด
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะแบบครบวงจรและการจัตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียด
การให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และการตรวจสอบสถานที่และแบบแปลน
การขออนุญาตก่อสร้างโรงชำแหละเนื้อสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
รายละเอียด
งานมหกรรมรวมพลคนฮักหนามแท่ง แบ่งปันน้ำใจ บุญกุ้มข้าวใหญ่เทิดไท้องค์ราชัน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบลวิถีพอเพียง
ร่วมกับภาคี
รายละเอียด
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
รายละเอียด
กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คำแนะนำในการเก็บตัวอย่างน้ำ
การตรวจวิเคราะห์กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม
รายละเอียด
แจกจ่าย EM ในพื้นที่น้ำท่วมขัง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเฝ้าระวังและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้ออกสำรวจพื้นที่
น้ำท่วมขังและนำน้ำหมักชีวภาพ
รายละเอียด
สสภ.12 รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2554
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   สรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1
เข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียด
โครงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมด้วย EM BALL
และปล่อยคาราวานเครื่องสูบน้ำไปยังกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
วิทยากรชุมชนวัดป่าแสนอุม กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะแบบครบวงจร และการจัดตั้ง
ธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียด
วิทยากรชุมชนหนองนาควาย กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะแบบครบวงจร และการจัดตั้ง
ธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียด
พิธีเปิด โครงการ " EM BALL 84 พันก้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 "
รายละเอียด
วิทยากรโรงเรียนชุมชนวัดสารพัฒนึก กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง รักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะแบบครบวงจร
รายละเอียด
วิทยากรโรงเรียนชุมชนขนส่งจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง รักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะแบบครบวงจร
รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี   ได้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย  ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย
รายละเอียด
วันปิยะมหาราช  คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
นำโดย นายเฉลียว   ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
นำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมรูป
รายละเอียด
" สสภ.12 อุบลฯ ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม "    นายเฉลียว  ลีสง่า
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี มอบนโยบาย
ให้เตรียมการจัดทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ( EM )   ปริมาณ 2500 ลิตร
เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการท่วมขัง
รายละเอียด
นักเรียนโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์
การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ชุมชนสีเขียว )
กรณีนำร่องพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด
การสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมดุลของ
ระบบนิเวศและฐานทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายละเอียด
พิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ( Healthy Work Place )
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก ( ระดับทอง )ตามมาตรฐานของกรมอนามัย
ประจำปี พ.ศ. 2554
รายละเอียด
พิธีรับมอบโล่เกีตรติบัตร โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอิสาน ( ระยะที่ 4 )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายละเอียด
การจัดกิจกรรม " Car Free Day " ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชน
รายละเอียด
วิทยากรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง รักษาสิ่งแวดล้อม
คัดแยกขยะแบบครบวงจรและการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียด
วิทยากรโรงเรียนบ้านโพนแพง กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง รักษาสิ่งแวดล้อม
คัดแยกขยะแบบครบวงจรและการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียด
วิทยากรโรงเรียนบ้านห้วยยาง กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง รักษาสิ่งแวดล้อม
คัดแยกขยะแบบครบวงจรและการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียด
การประชุมชี้แจงแนวทางการแปลงแผนปฎิบัติการชุมชนไปสู่การปฎิบัติและติดตาม
ประเมินผลภายใต้โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืน แผนปฎิบัติ
การ 21 ระดับท้องถิ่น
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย LA 21 ระดับกลุ่มพื้นที่โซนที่ 4 ( สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี )
ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย
รายละเอียด
การส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอน การอนุรักษ์พันธุกรรม
ข้าวพื้นเมือง กับ วิธีการทำนาแบบต้นกล้าต้นเดียวต่อ 1 กอ
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
โดยนายประเดิม  ภาคแก้ว  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  ได้รับเชิญจากองค์
การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
รายละเอียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล
นายประเดิม  ภาคแก้ว  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  และนายมนต์ชัย   จันทร์ศิริ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เป็นวิทยากร
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
โดยายประเดิม   ภาคแก้ว  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  ได้เข้าร่วมการถ่ายทำ
รายการ
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย เทคนิคการลด คัดแยกขยะ
และการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน "
รายละเอียด
การประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน "   
ในระหว่างวันที่  24-26  สิงหาคม  2554ณ โรงแรมทวาราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี โดย นายเฉลียว  ลีสง่า  ผู้อำนวยการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  ร่วมบริจาคโลหิต 
รายละเอียด
งานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียด
คณะกรรมการตรวจประเมิน สถานที่ทำงาน  น่าอยู่  น่าทำงาน  จากสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี  ได้มาทำการตรวจประเมิน
รายละเอียด
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้ดำเนินตามโครงการ 5 ส และสถานที่ทำงาน
น่าอยู่  น่าทำงาน
รายละเอียด
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 รายละเอียด
พิธีเปิดศาลปกครอง " แผนกคดีสิ่งแวดล้อม "  นายเฉลียว   ลีสง่า  ผู้อำนวยการสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
และนายประเดิม   ภาคแก้ว  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ได้เข้าร่วมเป็นเกียรต
รายละเอียด

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่เป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่องการคัดแยกขยะและการจัดกิจกรรม
ธนาคารขยะรีไวเคิลพร้อมด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

เทศบาลตำบลหนองผือศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิลนายเฉลียวลีสง่าผู้อำนวยการสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน
รายละเอียด
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เนื่องในวันสมเด็จพระนา-รายณ์มหาราช วันจันทร์ที่ 11
กรกฎาคม 2554 ณหอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี   อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธาน
รายละเอียด
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดนก และการระบาด
ใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด
นายประเดิม   ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เข้าร่วมงานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ รายละเอียด
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่เป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่28 มิถุนายน 2554ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
รายละเอียด
การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม( ชุมชนสีเขียว )ตอน การอนุรักษ์พันธุกรรม
ข้าวพื้นเมือง กับ วิธีการทำนาแบบต้นกล้าต้นเดียวต่อ 1 กอ หรือการปลูกข้าวแบบ System of Rice
Intensification
( SRI )
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้ร่วมกับคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึกปฎิบัติวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายให้แก่ผู้นำชุมชน
ริมฝั่งลำมูลน้อย
รายละเอียด
โครงการ " ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน " รายละเอียด
อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานมิถุนายน - สิงหาคม 2554ด้วยบริษัท City Hubsร่วมกับ
ศูนย์ประสานงานเขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( E - SAAN software Park ) 
องค์กรใน
กำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด
วันป่าไม้สากล ๒๕๕๔  องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปี ๒๕๕๔หรือปี ค.ศ. ๒๐๑๑ เป็นปีป่าไม้
สากล  ( International Year of Forests2011) โดยที่กำหนดให้ทุกประเทศสมาชิก จัดกิจกรรมเฉลิม
ฉลองจัดทำโลโก้ตราสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ
รายละเอียด
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงและ
การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลพร้อมด้วยการทำน้ำหมักจุลินทรีย
รายละเอียด

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการจัดกิจธนาคารขยะรีไซเคิลและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวารินวิชาชาติ
รายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับพื้นที่ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชีตอนล่างครั้งที่ 1/2554
รายละเอียด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบราย
งานตัวชี้วัด
รายละเอียด

การฝึกอบรมพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม( ชุมชนสีเขียว ) หลักสูตรเสริมสร้าง
ชุมชนตำบลห้วยยางให้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษออก
ติดตามตรวจสอบและเก็บ
รายละเอียด
นายประเดิม  ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
อุบลราชธานี ได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการเข้าร่วมในพิธีเปิดการปล่อยขบวนรถ
กล่องเครื่องดื่ม
รายละเอียด
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนัเรียนในโครงการ
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
อุบลราชธานี ได้รับเชิญจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุบลราชธานี
ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
 รายละเอียด
สรุปสาระสำคัญการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการลดและบำบัดมลพิษที่แหล่งกำเนิดเพื่อการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของลำมูลน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ให้ดีขึ้น
รายละเอียด
การประชุมโครงการอุบลรักษ์สายน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดอุบลราชธาน
รายละเอียด
เจ้าหน้าทสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  12  อุบลราชธานี   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทสจ.ร้อยเอ็ด  
อบต.ห้วยยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริง
รายละเอียด
การอนุรักษ์และฟื้นฟูลำห้วยแดง ตามโครงการคลองสะอาด"ใจเติมใจ"สายใยรักแห่งครอบครัวฯ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในวโรกาส ๘๔ พรรษา มหาราชา
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
อุบลราชธานี ได้รับเชิญจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 
ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
รายละเอียด
นายประเดิม  ภาคแก้ว  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษได้รับเชิญจากโรงเรียนเทศบาล
วัดป่าเรไร ในการเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาดีเด่น
รายละเอียด
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่เป็นวิทยากรบรรยาย    เรื่องการคัดแยกขยะการทำ (EM) บอล และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในโครงการ "อนุบาลรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
รายละเอียด
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 12 อุบลราชธานี   ได้จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้าน
การฝึกสมาธิและโยคะให้พร้อมปฏิบัติงาน ภายใต้แผนการจัดการความรู้ (KM)  สสภ.12
รายละเอียด
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่เป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่องการจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนในโครงการเยาวชนต้นกล้ารักษ์เมืองอุบล
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล
รายละเอียด
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้เรื่องขยะมูลฝอย
เทคนิคการลดคัดแยกขยะและการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืน
รายละเอียด
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่  เป็นวิทยากรในโครงการ ค่ายพุทธบุตรและเตรียมความพร้อม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4  ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
รายละเอียด
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การลดและบำบัดมลพิษที่แหล่งกำเนิดเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของลำมูลน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ให้ดีขึ้น
รายละเอียด
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้เข้าร่วม
ปฎิบัติงานภาคสนามเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกอง
ทุนสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินฯลฯ
รายละเอียด
" โรงเรียนรวมใจ ลดน้ำใช้ ลดน้ำเสีย เพื่อเจ้าพระยาสดใส " ภายใต้โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน
รวมพลังลดมลพิษรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยใต้ร่มพระบารมี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แนะนำเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองเดช ในการตรวจฯลฯ
รายละเอียด
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง
แวดล้อม ได้ออกให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนข้อมูลแก่ฯลฯ
  รายละเอียด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
อุบลราชธานี เข้าร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด
พิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  รายละเอียด
โครงการรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2554  รายละเอียด
การเข้าร่วมศึกษาฟาร์มสุกรตัวอย่าง  รายละเอียด
การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน   รายละเอียด
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลำมูลน้อย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2554   รายละเอียด
การเข้าร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( ฟาร์มสุกร ) รายละเอียด
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่เป็นวิทยากร เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
และการทำน้ำหมักจุลินทรีย์
 รายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมลำมูลน้อยจังหวัดอุบลราช
ธานี ครั้งที่ 2/2554
รายละเอียด
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
และวันข้าราชกาลพลเรือน ประจำปี 2554 ณ. หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
รายละเอียด
โครงการค่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ปี 2554 รายละเอียด
"การประชุมหารือ"แนวทางการดำเนินงานสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นฯลฯ  วันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2554  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
รายละเอียด
นายเฉลียว  ลีสง่า (ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี) เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU
และเปิดตัวโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน (ระยะที่ 4)
รายละเอียด
ร่วมพลังขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2554
รายละเอียด

ผ่าวิกฤติ.............คุณภาพสิ่งแวดล้อมลำมูลน้อย รายละเอียด
Big  Cleaning  Day "รณรงค์ทำความสะอาดจังหวัดอุบลราชธานี" รายละเอียด
งานบุญบวชป่าดงใหญ่วังอ้อ-วังถ้ำ ตำบลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
รายละเอียด

วิทยากรบรรยายด้านการคัดแยกขยะ ณ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.12
 รายละเอียด
การฝึกอบรมนักเรียนชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวารินชำราบ
และโรงเรียนสมเด็จ จังหวัดอุบลราชธาน
รายละเอียด
วิทยากรบรรยายด้านการจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ.โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี
 รายละเอียด
เทศบาลตำบลนาส่วง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล
สสภ.12
รายละเอียด
การประชุมเชิงปฎิบัติการและสำรวจพื้นที่นำร่อง     โครงการ  Integrated  Community -
Based  Forest and Catchment  Management ( CBFCM )
รายละเอียด
โครงการเด็กและเยาวชนต้นกล้ารักษ์เมืองอุบล รายละเอียด
อบต.โนนโหนนศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะแบบครบวงจรและธนาคารรีไซเคิล รายละเอียด
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  เป็นวิทยากรพิเศษสอนวิธีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำในพารามิเตอร์
รายละเอียด
โครงการ "ทำดีเพื่อแผ่นดิน" รายละเอียด
การเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน
รายละเอียด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2554 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธาน
รายละเอียด

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมลำมูลน้อย จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 3/2553ในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ ห้องสุบงกช 111 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว) รายละเอียด

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 รายละเอียด

การเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 รายละเอียด
การจัดประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม(ชุมชนสีเขียว )และงานดิน น้ำ ป่า ธรรมชาติยาตราตำบลห้วยยางครั้งที่5 "เทิดไท้องค์ราชันเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษาในวันที่
30 พฤศจิกายน 2553 ณ บ้านนาบัว ต.หัวยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี รายละเอียด
การศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล คณะนักศึกษาจาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ชมภาพ
พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2553" ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี ชมภาพ
เข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรในฐานะหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน(ระยะที่ 3)ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ชมภาพ
เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงานในฐานะหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ตามแบบประเมิน
จากกรมอนามัยในวันที่ 29 กันยายน 2553 ชมภาพ
การเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านภาวะโลกร้อนตามโครงการกิจกรรมเพื่อ บำเพ็ญประโยชน์ของ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 16 กันยายน 2553 ชมภาพ
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลำมูลน้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2553 ในวันที่ 7 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมสุบงกช 111 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว) ชมภาพ
การเข้าตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานจากคณะกรรมการตรวจประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ชมภาพ
การเข้าตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินผลสถานที่ราชการตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน (ระยะที่ 3) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ชมภาพ
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เข้าร่วมพิธิเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553โดยพิธีเช้า ณ หอประชุมไพรพะยอม และพิธีเย็น ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ชมภาพ
พิธีเปิดกิจครรม Big Cleaning Day ยุทธศาสตร์อุบลฮักแพง เนื่องในวันแม่ 12 สิงหา รณรงค์ทำความสะอาดบ้าน สำนักงาน ถนนหนทาง และปลูกต้นไม้ร่วมกัน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ชมภาพ
การร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถน้ำบาดาล บันดาลใจ น้ำพระทัย สู่ชุมชน ณ ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553 ชมภาพ
การร่วมกิจกรรม 5 ส โดยปลูกไม้ประดับบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน
เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานมีความสวยงาม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ชมภาพ
การร่วมกิจกรรม 5 ส ในหน่วยงานบริเวณด้านหน้าประตูรั้ว และภายในของอาคารสำนักงาน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ชมภาพ
เข้าร่วมพิธีปิดงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2553และพิธีอำลาศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชมภาพ
การร่วมกันทำความสะอาดห้องเก็บของ ร่องระบายน้ำ และตกแต่งไม้ประดับบริเวณอาคารสำนักงานฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ชมภาพ
การจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)ระหว่างวันที่ 15-17มิถุนายน 2553 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ชมภาพ
เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความสำคัญของวันวันสิ่งแวดล้อมโลก  และการจัดการขยะแบบครบวงจร  ในรายการเติมรักให้โลก  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่  9  มิถุนายน  2553 ชมภาพ
การติดตามประเมินสมรรถนะระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอย ร่วมกับสำนักนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานี และ ทส.จ.อุบลราชธานี พื้นที่จ.อุบลราชธานี ในวันที่
8มิถุนายน 2553 ชมภาพ
การเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 400 ชุมชนโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายสุวิทย์คุณกิตติ)เป็นประธานในการมอบรางวัลและสสภ.12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ2ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียด
การจัดนิทรรศการสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณอาคารชั้น 1 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ชมภาพ
การจัดประชุมคณะทำงานลำมูลน้อยและการสำรวจพื้นที่สภาพพื้นที่ลำมูลน้อย เพื่อพิจารณาร่างแผนบูรณาการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมลำมูลน้อย พ.ศ. 2553 - 2556 ให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกาศใช้ โดยจัดประชุมในวันที่ 25พฤษภาคม 2553 รายละเอียด
การเข้าร่วมงานพิธีเคารพธงชาติและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ชมภาพ
การตรวจผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับสำนัก/ศูนย์(IPA) โดย กลุ่มพัฒนระบบพัฒนาระบบบริหาร สป.ทส. ในวันที่19 พฤษภาคม 2553 ชมภาพ
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในร่วมประชุมเพื่อวางแผนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในให้สอดคล้อง ตามข้อกำหนดISO/IEC 17025 ให้กับห้องปฏิบัติการฯ สสภ.13 ในวันที่ 2-3 มิ.ย 53 รายละเอียด
การเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2553ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ชมภาพ
การประชุมคณะทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมลำมูลน้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ชมภาพ
การเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2553 ชมภาพ
ประชุมการทบทวนการบริหารห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สสภ.12 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 ชมภาพ
การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงทรัพย์ฯ(ดร.มณฑิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ตรวจสภาพปัญหา
การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของพื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ
การเข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก GEF ในวันที่ 26 เมษายน 2553 ณ ศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม ชมภาพ
คณะอาจารย์จากม.ราชภัฎอุบลราชธานีมานิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ณสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 23 เมษายน 2553 ชมภาพ
ข้าราชการ สสภ.12 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตใน
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ชมภาพ
การประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายทสม. ปี 2553 และแนวทางในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในวันที่ 22 เม.ย 53
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสสภ.12 ชมภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(นายเฉลียว ลีสง่า) เข้าร่วมประชุมร่างข้อกำหนด(TOR) ในการคัดเลือก บริษัทร่วมลงทุนในการดำเนินการรื้อบ่อฝังกลบ บ่อG ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานีในวันที่ 19 เม.ย 53 ชมภาพ
เจ้าหน้าที่สสภ.12และนักศึกษาฝึกงานทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อความเป็น สิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย ในวันที่ 12 เมษายน 2553 ชมภาพ
ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีไทยประจำปี 2553 โดยร่วมกันรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิตและครอบครัว ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ในวันที่ 19 เมษายน 2553 ชมภาพ
พิธีเปิดและประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการดำเนินโครงการ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอิสาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ระยะที่ 3 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 53 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล ชมภาพ
การเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลฯ ชมภาพ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จัดประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การถ่ายทอดตัวชี้วัด ของระดับ องค์กรสู่ระดับบุคคล(IPA) ประจำปีงบประมาณ 2553 ในระดับบุคคล รายละเอียด
 
     
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เลขที่ 430 หมู่ที่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000โทร.045 285071-2
โทรสาร.045 285073 เบอร์VOIP 3101,3102 E-mail Address:reo12.org@mnre.mail.go.th